Píseň o Rolandovi

Z EkzamenoWiki
Přejít na: navigace, hledání


Český jazyk
Literární dílo (rozbor)
Titul Píseň o Rolandovi
Literární období středověká literatura
Literární druh epika
Autor N/A
Literární žánr epos
První vydání pravděpodobně 11. století
První české vydání 1915 (?)
Kanonické vydání 1986, Odeon, Jiří Pelán


Děj[editovat]

Král Karel válčí ve Španělsku se Saracény a zbývá mu ještě dostat pod kontrolu Zaragozu. Zde vládne Marsilius, kterému Blancandrin poradí, aby předstíral touhu po míru, vyslovil přání dát se pokřtít a vyslal ke Karlovi dary, přičemž král později odtáhne a Zaragoza zůstane v jeho rukou. Ke Karlovi tedy dorazí dary a je nutné vyslat vyjednavače z Karlových řad. Roland navrhne jako vyslance svého nevlastního otce Ganelona, který to však z Rolandovy strany bere jako úklad a proto mu pohrozí pomstou. V Zaragoze se dohodne s Marsilem, aby zaútočil na Karlův zadní voj a zabil Rolanda, Oliviera a ostatní z dvanácti francouzských pérů. Ganelon zařídí, aby byli právě oni v zadním voji. Když je pak zadní voj skutečně napaden, neuposlechne Roland rad rozvážnějšího Oliviera, aby zatroubil na kouzelný roh Olifant pro pomoc. Přestože francouzští rytíři v čele s Rolandem (který má meč Durandal), Olivierem a arcibiskupem Turpinem hrdině bojují a mnoho nepřátel pobijí, zemřou v boji a Roland ještě na poslední chvíli stihne zatroubit na Olifant. Saracéni v boji utrpí velké ztráty a sám král Marsil přijde o ruku a o syna. Karel se vrací a je sklíčený žalem nad smrtí svých věrných – ihned také nechá zatknout zrádce Ganelona, jehož zrada je odhalena. Poté Karel pohany pronásleduje a mnoho z nich pobije. Marsil se mezitím vrátí do Zaragozy. Již dříve požádal o pomoc emíra Baliganta, který připluje Zaragoze na pomoc s obřím vojskem. To se ale Karlovi podaří porazit (i když proti 10 francouzským plukům stojí 30 emírových) a Baliganta zabije. Poté dobyde Zaragozu, všechny nechá pokřtít nebo zabít a zajme Marsilovu ženu Bramimondu (která pozdějí přestoupí na křesťanství). Karel poté dorazí do Cách, kde zprávu o Rolandově smrti předá jeho snoubence Aldě, která okamžitě umírá zármutkem. Následuje soud s Ganelonem. Jeho příbuzný Pinabel však vyhrožuje, že každého, kdo bude žádat šibenici pro Ganelona srazí v souboji. Postaví se mu jen Thierry, který Pinabela v souboji zabije. Následně je Ganelon popraven (rozčtvrcením) a s ním i 30 jeho příbuzných. Karlovi poté anděl přinese boží rozkaz, aby vytáhl do země birské, kde jej žádá o pomoc král Vivien.

Dodatečné informace[editovat]

 • Epos zpracovává historicky doloženou událost z roku 778 – tehdy při stahování královských vojsk z tažení proti španělským Maurům přišel v soutěsce u Roncevaux Karel Veliký o zadní voj své armády, a to při boji s křesťanskými Basky. Ti se patrně mstili za dobytí a vyplenění baskické Pampeluny, což měla být určitá satisfakce pro mužstvo v armádě po neúspěšném obléhání Zaragozy. Mezi padlými byl i muž jménem Roland.
 • Příběh patří do takzvaného Královského (karolínského) cyklu oslavujícího hrdinské skutky Karla Velikého a rytířů jeho družiny.

Význam některých výrazů užitých v textu[editovat]

 • Osníř = kroužková košile
 • Montjoie! – heslo Karla Velikého / označení pro Oriflamme, standartu francouzských králů, jejíž vztyčení naznačovalo, že nebudou bráni žádní zajatci

Maturitní úkoly[editovat]

 • Téma – rytířská čest, boj s pohany
 • Motivy – čest, věrnost, rytířství, hrdinství, křesťanství, spravedlnost
 • Časoprostor – odehrává se v 8. století ve Španělsku u Zaragozy a Roncevalských roklin
 • Kompoziční výstavba – zejména chronologický postup (i když děj místy skáče do budoucnosti, např. informace o odsouzení Ganelona je sdělena v předstihu)
 • Literární druh – epika, literární žánr – hrdinský epos
 • Vypravěč – er-forma, vševědoucí vypravěč
 • Postavy
  • Roland – statečný a věrný rytíř, který však kvůli své cti při nerovném boji odmítne přivolat pomoc, a tím vydá celý zadní voj záhubě.
  • Olivier – statečný a moudrý rytíř, který se opakovaně pokouší Rolanda přesvědčit k uvážlivějšímu jednání. Těsně před svou smrtí však jedná poněkud impulzivně, kdy dokonce omylem zaútočí na Rolanda.
  • Turpin – arcibiskup, který je současně i statečným rytířem.
  • Král Karel (Karel Veliký) – popisován jako Bohem vyvolený panovník, který chrabře a moudře hájí křesťanství.
 • Vyprávěcí způsoby – užívána přímá řeč
 • Typy promluv – zejména pásmo vypravěče a dialog
 • Veršová výstavba – celé dílo obsahuje 4002 veršů zakončených asonancí (druh rýmu spočívající pouze v samohláskové shodě závěrečných slov verše bez ohledu na souhlásky) sdružených do 291 nestejně dlouhých strof zvaných laisses [les]
 • Jazykové prostředky – zejména spisovný jazyk, užívány jsou epitetony (básnické přívlastky), např. Francie sladká
 • Kontext autorovy tvorby a informace o autorovi
  • Autor je neznámý. V závěru eposu je sice citováno jméno Turoldus, ten je však považován pouze za pořizovatele opisu, nikoliv za autora.
 • Literární a obecně kulturní kontext
  • Dílo je řazeno do středověké literatury, která byla předznamenána vznikem křesťanství
  • Křesťanství v novém zákoně – sepsaný v Řečtině (50-150 n. l., shromážděn jako kánon až v 2.-4. st.), obsahuje evangelia – Marek, Matouš, Lukáš, Jan – evangelisté – jen tato kanonizována + Skutky apoštolů + 21 epištol – 13 Pavlovy, 8 – různí apoštolové, skutky apoštolů + Zjevení Janovo – Apokalypsa
  • Starý zákon – překlad z Hebrejštiny do latiny Vulgata – Svatý Jeroným
  • Základem společnosti učení o trojím lidu – duchovenstvo, šlechta, poddaní
  • Umění je spojené s mystikou
  • Duchovní a světská literatura, duchovní nadřazena a vnímána jako kvalitnější, prostřednictvím metafor (jinotajů) proniká duchovno i do literatury světské
  • Doba alegorická/mystická
  • Základní rozdělení (dle Wikipedie):
   • Raný – hlavně latina
   • Vyspělý – národní jazyky
  • Literární památky
   • Duchovní
    • Lyrika – písně (chorály), modlitby, žalmy, hymny
    • Epika – exempla = dobré příklady, legendy o životě světců – 1. hrdinové, apokryfy
    • Drama – pašijové a vánoční hry
   • Světská
    • Lyrika – dvorská – milostné písně – svítáníčka
    • Epika – hrdinské zpěvy, rytířské eposy a romány, cestopisy, kroniky
    • Drama – duchovní frašky, interludia
  • Anglická literatura
   • Beowulf
    • Přes 3000 veršů
    • Aliterační verš, staroangličtina
    • Datováno do 8.-11. století
    • Beowulf zde nejprve svede boj s trollem Grendelem a s jeho matkou, po letech s ohnivým drakem, za což zaplatí životem. Důležitá je zde role osudu.
  • Severská literatura
   • Edda starší (poetická)
    • Edda = prababička
    • Neznámý autor i doba vzniku
    • Obsáhlá sbírka mytologických a hrdinských písní.
   • Edda mladší (prozaická)
    • Autor Snorri Sturlunsson
  • Ruská literatura
   • Byliny – epické hrdinské básně vyprávějící o činech bohatýrů
   • Slovo o pluku Igorově – 12. st. – o neúspěšné výpravě Igora Svajatoslaviče proti Polovcům
  • Německá literatura
   • Píseň o Nibelunzích – epos o vraždě téměř nezranitelného rytíře Sigfrieda a o pomstě jeho ženy Kriemhildy
  • Francouzská literatura
   • Chansons de gestes = písně o činech
   • Píseň o Rolandovi patří do karolínského cyklu líčícího především hrdinské činy Karla Velikého a jeho rytířů.
   • Další díla karolínského cyklu
    • Putování Karla Velikého do Jeruzaléma a Konstantinopole – parodická skladba, která není založena na žádné historické události. Vypráví o cestě uraženého Karla Velikého k byzantskému císaři Hugonovi, kterému podle jeho manželky sluší koruna více než jemu.
    • Fierabras – epos o souboji Oliviera se saracénským rytířem Fierabrasem, který vlastní mast hojící všechna zranění. Během souboje se oba soupeři pokouší dokázat svou šlechetnost, kdy si navzájem pomáhají – Olivier poskytne Fierabrasovi koně, Fierabras Olivierovi pomůže svým balzámem. Nakonec se Fierabras osvícen Duchem svatým vzdá a stane se křesťanem.
    • Aspremont – epos o válce mezi křesťanskými vojsky Karla velikého a Saracény vedenými emírem Agolantem a jeho synem Helmotem. V eposu vystupuje arcibiskup Turpin, jehož kříž se během boje promění v oslnivé slunce, před nímž pohané prchají. Roland se pak přes zákaz krále i přes své mládí bitvy účastní a nakonec Karlovi zachrání život v souboji s Helmontem, kterého zabije palicí (není ještě rytířem a tedy nemá meč). Král Karel nakonec Rolandovi neposlušnost odpouští, pasuje jej na rytíře a daruje mu Helmontova koně Veillantifa a jeho meč Durandal.
    • Vpád do Španěl – epos o bojích Karla Velikého ve Španělsku, kdy Roland po zabití obra Ferraguse projevuje při dobývání saracenské pevnosti Nájerna přílišnou krutost. To vede sporu s králem, kterého Roland nakonec opouští a odjíždí do Svaté země a do Persie. Po poselství od krále Karla se však k němu vrací. Po cestě je mu ještě předpovězena smrt, která má nastat po dobytí Pamplony.
    • Dobytí Pamplony – autor Nicollò da Verona – epos o Rolandových skutcích po jeho návratu ke královskému vojsku. Tomu se podaří dobýt saracénské město Pamplona. Král Karel pak ve Španělsku dosáhne i dalších vítězství.
   • Alexandreida – Gautier de Chatillon
   • Bretonský cyklus – dvorská literatura – hlavní postavou je mýtický král Artuš, který založil řád kulatého stolu. Významným motivem je i pověst o Svatém grálu.
    • Chrétien de Troyes – básník a trubadúr
     • Lancelot aneb rytíř s károu – král Artuš se rozkmotří s rytířem Lancelotem kvůli Artušově ženě. Lancelot je poslán do krutých bojů, ze kterých se však vrací jako hrdina a smiřuje se s Artušem.
     • Perceval – epos o rytíři kulatého stolu, který hledá Svatý grál. Když jej nalezne, nevezme si ho, a proto později zešílí.